พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์

...

รัชกาลที่ 1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 8

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →
...

รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูวีดีโอพระราชประวัติ →